Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat fra generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamling 2023

Referat af Generalforsamling på Bjertgård 20.03.2023

Valg af dirigent og referent.
Karsten blev valgt til dirigent og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Karin blev referent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Formandens beretning godkendes uden bemærkninger og vil blive rundsendt via fællesmail.
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse( Årsregnskab 2022 vedlagt)
Som det fremgår af bilag til G.F. ”Resultatopgørelse 2022” er der et underskud på 6.300 kr. ift.
årsregnskabet. Dette skyldes primært forhøjede udgifter til el. Louise forventer hverken flere
ekstraudgifter eller tilbagebetaling af for meget indbetalt el afgift i 2022.
Årsregnskabet godkendes af Generalforsamlingen.
Forlæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse ( Budget for 2023 vedlagt)
Der kalkuleres med en årlig kontigent stigning på 1400 kr på dette års budget.( se begrundelsen
for dette på indkaldelsen til G.F.)
Budgettet for 2023 blev godkendt.
Det blev drøftet, hvorvidt det er muligt at nedbringe udgifterne til el.
Ideer til mulige besparelser på gårdens elforbrug
 Undersøge hvilken el aftale, vi har. Erik har erfaring med, at der kan spares en del penge
afhængigt af dette. Har reduceret sin elregning til det halve ved at overgå til ” indkøbspris”
Jakob vil tjekke op på vores elaftale, og bestyrelsen vil tage stilling til, hvorvidt vi med
fordel kan ændre vores aftale med energiselskabet.
 Tjekke op på følere ved carportene og evt. overgå til LED-pærer.
Forslag
Etablering af fjernvarme. Nedsættelse af arbejdsgruppe.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Stig, Mads, Karsten og Claus( hus H) til at bistå
bestyrelsen ifm. fjernvarmeprojektet. ( se uddybning af opgaver på indkaldelsen til G.F). Tjek op på
hvorvidt der i forbindelse med opgravning af gårdspladsen ved samme lejlighed kan trækkes et
kabel til ladestandere, så vi undgår, at der skal graves to gange.

Fordeling af arbejdsopgaver 1
Opbakning til bestyrelsens forslag om at klipning af hæk bag ved legehuset fremover placeres på
en arbejdsdag i juni eller august. Hus R har fremadrettet opgaven med at bestille afhentning af
mælkekartoner.
Fordeling af arbejdsopgaver 2
Der var indkommet flere forslag til, hvordan græsteamet kunne aflastes ift. tilførte ekstraopgaver.
Generalforsamlingen besluttede at takke ja til Claus Rømers tilbud om, at han trækkes ud af
græsteamet og i stedet påtager sig opgaven med at rive gårdspladsen. Dette kører som en
forsøgsordning sommeren over og skal evalueres på fællesmødet i oktober.
I øvrigt:
Stig vil gerne påtage sig opgaven med at rydde op i fællesskuret, lappe trillebører mv.
Der samles op på dette på fællesmødet i oktober.
Gårdteamet mener, at der kan være behov for at bestille flere sten til parkeringspladsen. I første
omgang vil man dog forsøge sig med en omfordeling af stenene, så må der senere tages stilling til,
hvorvidt dette er tilstrækkeligt.
Fordeling af årets to fester( Skt. Hans og Sensommerfest)
Det er bestyrelsens opfattelse, at arbejdsdagen i juni og Skt. Hans festen med fordel kan adskilles,
da det har givet noget pres at nå begge dele på samme dag.
Bestyrelsens forslag om, at ansvaret for Bjertgårds fester fremadrettet lægges i en fast struktur,
blev vedtaget. Grupperne sammensættes, så de består af det samme antal voksne og ser
fremadrettet således ud :
Gr 1 2023: D,N,P,R
Gr. 2 2024: B,F,H,M
Gr.3 2025: C,G,L,K, A
Det er gruppernes opgave på skift at skabe rammerne for fejringen af Skt. Hans og at have
ansvaret for sensommerfesten. Ift. sensommerfesten indbefatter det at organisere/ lave invitation
og at stå for kagebagning. Desuden pyntning og borddækning. Hvorvidt det også indebærer
planlægning af eventuelle aktiviteter om eftermiddagen og oprydning dagen efter festen blev ikke
klart præciseret.

Opsætning af gyngestativ og en kærlig hånd til ” den gamle have”.
Det er besluttet at iværksætte ovennævnte initiativer. Der blev nedsat et gyngestativ-udvalg
bestående af Laurits, Jesper, Benny og Stig og evt. med Jakob på sidelinjen. Mads har noget
materiale og kan være behjælpelig med viden.
Brandsikring fra laden mod Hus D.
Dette skal være i orden ift. forsikringen, og brandsikring etableres derfor på arbejdsdagen i april.
Stig er ansvarlig for planlægning og tilvejebringelse af materialer( Jakob kan levere mursten).
Valg af bestyrelse og revisor
Charlotte og Pia genvælges, og Benny fortsætter som revisor.
Evt.
Laurits er en del af et netværk ” Welcome to my garden”, der tilbyder en nats overnatning i telt til
folk, der vandrer eller cykler rundt i Danmark. Han ønsker en tilkendegivelse af, hvorvidt disse
”slow travellers” kan slå deres telt op i den gamle have. Det vil anslået dreje sig om max 15 på en
sæson, og han tager værtsskab og styring.
Følgende aftales :
 at Laurits på forhånd melder ud på fællesmail, hvornår nogen overnatter i den gamle have
 at telte skal placeres bagerst i haven, i nærheden af bålpladsen
 at initiativet kan stoppes straks, hvis nogen på gården oplever det problematisk
 at Welcome to my garden evalueres til fællesmødet i oktober

Karsten orienterer om, at der er taget kontakt til Leo mhp. beskæring af træer på gården. Endnu
uklart hvornår dette iværksættes. En kort drøftelse af hvorvidt det kunne være en ide også at
indhente tilbud fra anden side.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login